top of page

Obchodní podmínky

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění smluvní vztahy vznikající mezi Ing. Petr Skopal, IČ: 75516155, se sídlem Letovická 20, 621 00 Brno, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Brně, jako pořadatelem kurzů a dalších kulturních akcí, dále jen pořadatel. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem a uzavřením smluvního vztahu potvrzuje účastník bez výhrad svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je respektovat.

 

I.

Základní ustanovení

 

1.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na tyto poskytované služby

 • taneční kurzy pro páry a jednotlivce,

 • taneční lekce,

 • individuální taneční lekce pro páry a jednotlivce,

 • skupinové kurzy,

 • ostatní taneční akce a workshopy.

 

2.  Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 • Pořadatel, Ing. Petr Skopal, IČ: 755 16 144, se sídlem Letovická 20, 621 00 Brno, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Brně.

 • Účastník, účastník tanečních kurzů nebo jednotlivých lekcí, individuálních lekcí a tanečních akcí, tedy klient, který se přihlásil způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1. těchto obchodních podmínek.

 • Kurz, ucelený soubor výukových hodin, pořádaný v předem stanovených termínech a prostorech.

 • Lekce, výuková jednotka v rámci konkrétního kurzu.

 • Zahájení kurzu, datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rezervaci. 

 • Taneční akce a workshopy, taneční akce a workshopy s volným přístupem veřejnosti.

 • Internetové stránky, www.bachata-brno.cz

 • E-mail, info@bachata-brno.com

 

3.  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníka související s poskytnutím služeb vyjmenovaných v odst. 1.
4.  Pořadatel se zavazuje účastníkovi poskytnout možnost čerpání služby na základě uzavření smluvního vztahu a zaplacení ceny služby. 

 

II.

Uzavření smlouvy


1.  K uzavření smlouvy dochází tímto způsobem:

a) Rezervací kurzů nebo lekcí a uhrazením předepsané částky na internetových stránkách www.bachata-brno.com.

b) Nákupem vstupenky na taneční akce a workshopy na internetových stránkách www.bachata-brno.com

2.  Smlouva je mezi pořadatelem a účastníkem uzavírána na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu nebo po skončení taneční akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách nebo vyplývajícími z platných právních předpisů.
3.  S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi pořadatelem a účastníkem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

 

III.

Termíny a místo konání kurzů, tanečních akcí a workshopů, docházka a nahrazování lekcí

 

1.  Termíny kurzů, rozpis jednotlivých lekcí, termíny tanečních akcí a workshopů jsou zveřejněny na internetových stránkách www.bachata-brno.cz.
2.  Rozpis lekcí konkrétního kurzu stanovující datum, čas a místo konání je uvedený v rezervaci. Rezervace je potvrzena elektronicky na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl v rezervačním formuláři. Čas a místo konání tanečních akcí a workshopů jsou uvedeny na vstupenkách.
3.  Pořadatel je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání lekce, lekcí nebo tanečních akcí a workshopů. Tuto změnu musí pořadatel oznámit účastníkovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jinou kompenzaci ze strany pořadatele.
4.  Neúčast účastníka na lekcích, tanečních akcích a workshopech nezakládá nárok účastníka na jakoukoli kompenzaci nebo náhradu ze strany pořadatele.
5.  Pokud bude vlivem tzv. vyšší moci nebo na základě rozhodnutí vlády ČR, rozhodnutím ministerstva ČR, nebo nařízením hygienické stanice či na základě jiných obecně závazných právních předpisů zakázána  nebo omezena pořadateli realizace tanečních kurzů, tanečních akcí a workshopů, je pořadatel oprávněn změnit čas a místo konání kurzů na dobu po odpadnutí důvodu zákazu nebo omezení činnosti. Z důvodu této změny nemá účastník nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany pořadatele.

 

IV.

Platební podmínky

 

1.  Aktuální ceny jednotlivých kurzů, jsou uvedeny na internetových www.bachata-brno.cz. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.
2.  Platbu je potřeba provést při rezervaci nebo při nákupu vstupenky protřednictvím platební brány.

 

V.

Storno podmínky

 

1.  Rezervaci na taneční kurz může účastník zrušit na internetových stránkách www.bachata-brno.com nejpozději 24 hodin před zahájením kurzu.

2.  Rezervace na workshopy se řídí dle pravidel pro příslušný workshop.
3.  Vstupenky (rezervace) na taneční akce stornovat nelze.

 

VI.

Zrušení smlouvy

 

1.  Pořadatel má právo smlouvu zrušit do 1 týdne po zahájení kurzu, pokud nedojde k naplnění minimální kapacity kurzu. Minimální počet účastníků kurzu je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly pořadatele.

2.  V případě zrušení kurzu dle tohoto článku bude účastníkovi vráceno zaplacené kurzovné nebo jeho poměrná část (pokud dojde k realizaci lekce) do 1 týdne ode dne oznámení o zrušení smlouvy. Účastník je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení platby.

 

VII.

Přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 

1.  Do všech tanečních a cvičebních prostor, ve kterých pořádá pořadatel své kurzy a lekce, je vstup možný pouze ve cvičební nebo taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci. 
2.  Svršky a zavazadla (s výjimkou cenných věcí) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů možné. Za škody způsobené odcizením cenných věcí pořadatel neodpovídá. Cenné věci je nutné nosit s sebou do sálu.
3.  Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž pořadatel pořádá své kurzy, a která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy a akce konají. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele a pověřených osob.

4.  Účastníci jsou povinni dodržovat nařízení a opatření státních orgánů, která jsou platná v době realizace kurzů, lekcí či akcí. V případě, že účastník nařízená opatření nedodrží nebo odmítne dodržet, nebude mu umožněna účast na lekci a účastník nemá nárok na jakoukoli náhradu nebo kompenzaci za takovou lekci.

 

VIII.

Pořizování audiovizuálních záznamů

 

1.  Na lekcích pořadatele mohou být pořizovány ze strany pořadatele audiovizuální záznamy – především fotografie a video. Účastníci budou o této skutečnosti na místě vždy informováni. 

2.  Účastník uzavřením smlouvy uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující účastníka při lekcích mohou být pořízeny a následně užívány pořadatelem bez omezení (zejména vystaveny na internetových stránkách pořadatele, na sociálních sítích nebo na jiných propagačních materiálech pořadatele).

3.  Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkovi odměna ani jiná náhrada.

 

IX.

Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 

1.  Účastník je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním, ostatním klientům a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Účastník je povinen způsobenou škodu bezodkladně po jejím vzniku uhradit v plné výši.
2.  Pořadatel neodpovídá za případná zranění účastníka (například vyvrtnutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.
3.  Pořadatel je povinen plnit službu účastníkovi bez vad. Případnou vadu plnění je účastník povinen vytknout pořadateli bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do týdne od konání lekce, při které měla být vadná služba poskytnuta, zejména formulář na webových stránkách nebo e-mailem na adresu 
info@bachata-brno.com. Případné reklamace budou řešeny pořadatelem ve lhůtách a způsobem dle platných právních předpisů.

 

X.

Zpracování osobních údajů

 

1.  Za účelem řádného plnění smluvních vztahů mezi pořadatelem a účastníky zpracovává pořadatel osobní údaje účastníků v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci účastníků.
2.  Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách www.bachata-brno.com.
3.  Souhlas se zpracováním osobních údajů je předáván účastníkům spolu s textem závazné přihlášky. Podepsání tohoto souhlasu účastníkem je nutnou podmínkou pro uzavření smluvního vztahu mezi účastníkem a pořadatelem.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1.  Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto obchodních podmínek jako celku.

2.  Tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního vztahu mezi účastníkem a pořadatelem, proto jsou těmito obchodními podmínkami vázáni i případní právní nástupci pořadatele nebo účastníků.
3.  Nestanoví-li písemné ujednání mezi pořadatelem a účastníkem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi pořadatelem a účastníkem tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4.  Pokud mezi pořadatelem a účastníkem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se účastník obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
5.  Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce www.bachata-brno.com a potenciální účastník má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
6.  Tyto obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
7. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 14. 2. 2022 a v plném rozsahu nahrazují předcházející obchodní podmínky.

 

V Brně, dne 18. 2. 2024
Ing. Petr Skopal v.r.

bottom of page